Entitat Municipal descentralitzada:
 
 
 
 

Quines atribucions té una EMD?

Aquests quasi-ajuntaments es regeixen per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d'abril) i tenen el seu precedent en les antigues entitats locals menors, que és com encara s'anomenen aquestes entitats al País Valencià i a les illes Balears (i en general al conjunt de l'Estat espanyol), on tenen unes competències i atribucions semblants. Es poden constituir a demanda del nucli de població que aspira a convertir-se en EMD, a petició del mateix ajuntament o per acord de la Generalitat.

Les EMD tenen competència sobre:
La vigilància dels béns d'ús públic i dels béns comunals.
La conservació i administració del seu patrimoni, incloent-hi el forestal, i la regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals.
L'enllumenat públic i la neteja viària.
L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'entitat, quan no vagin a càrrec del municipi o de la comarca respectius.
L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones dins el seu àmbit.
La conservació i el manteniment dels parcs i jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.
Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat.

<<< Tornar al menu

 
 
Riells del Fai