Entitat Municipal descentralitzada:
 
 
 
 

Qui forma l’EMD?

L'entitat haurà de comptar amb un òrgan unipersonal executiu d'elecció directa (l'alcalde pedani). Així mateix haurà de comptar amb un òrgan col·legiat de control, el nombre de membres del qual no podrà ser inferior a dos ni superior al terç del nombre de regidors que integrin el respectiu ajuntament. La designació dels membres de l'òrgan col·legiat de l'entitat local menor es farà segons els resultats de les eleccions per a l'ajuntament en la secció o seccions constitutives de la circumscripció per a l'elecció de l'òrgan unipersonal. No obstant això, podrà establir-se el règim de consell obert.

Els acords sobre disposició de béns, operacions de crèdit i expropiació forçosa haurien de ser ratificats per l'ajuntament.

<<< Tornar al menu

 
 
Riells del Fai