Entitat Municipal descentralitzada:
 
 
 
 

Com es pot aconseguir l'EMD?

Les concentracions de població que dins d'un municipi constitueixin nuclis separats es poden constituir en entitats municipals descentralitzades, d'acord amb les regles següents:

- La iniciativa correspon indistintament a la majoria dels veïns interessats o a l'ajuntament corresponent. En el primer cas, l'ajuntament ha d'adoptar l'acord en el termini de dos mesos, a comptar des de  la presentació de la petició en el registre municipal.

- L'acord municipal sobre constitució de l'entitat municipal descentralitzada ha de determinar les competències que, d'acord amb la normativa legal aplicable, ha d'assumir l'entitat, i el sistema de participació en els ingressos de l'ajuntament.

- L'entitat ha de comptar amb un òrgan unipersonal executiu d'elecció directa i amb un òrgan col·legiat de control.
 No es pot constituir com a entitat municipal descentralitzada el nucli on té la seu l'ajuntament.

La constitució d'entitats municipals descentralitzades requereix l'aprovació definitiva del Govern de la Generalitat, amb informe previ de la Comissió de Delimitació Territorial i de la Comissió Jurídica Assessora.

El Govern de la Generalitat ha d'aprovar-ne la constitució quan l'acord de l'ajuntament i els informes de les comissions hi són favorables.

 


Només és procedent la constitució d'entitats municipals descentralitzades quan concorren, conjuntament, les condicions següents:

- Si la constitució no comporta una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi.

- Si l'entitat pot comptar amb els recursos suficients per a complir les seves atribucions.

- Si hi concorren circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que ho requereixen.

 L'aprovació comporta la determinació dels límits territorials als quals s'estén la jurisdicció de l'entitat i la corresponent separació de patrimoni.

<<< Tornar al menu

 
 
Riells del Fai